Kushte Përdorimi

 • Llogaria e përdoruesit

Për sigurinë tuaj, secilit klient lejohet të krijojë vetëm një llogari të regjistruar sipas kushteve të paracaktuar. Për klientët që përpiqen të krijojnë disa llogari, ne rezervojmë të drejtën për të pezulluar llogaritë pa ndonjë njoftim tjetër.

 • Porositë

Përderisa të gjitha përpjekjet janë bërë për të siguruar saktësinë e përshkrimit të produktit, specifikimeve dhe çmimeve mund të ketë raste kur shfaqen gabime. Nëse një situatë e tillë ndodh, pocioutlet.al nuk mund ta pranojë porosinë tuaj. Në rast të një gabimi ju do të kontaktoheni me një shpjegim të plotë dhe një ofertë të korrigjuar. Informacioni i paraqitur konsiderohet si ftesë jo si ofertë e konfirmuar për shitje. Kontrata konfirmohet me furnizimin e mallrave.Duke pasur parasysh kufizimet e popullaritetit dhe / ose furnizimit të disa prej produkteve tona, pocioutlet.al mund të duhet të kufizojë numrin e produkteve në dispozicion për blerje. pocioutlet.al rezervon të drejtën për të ndryshuar sasitë e disponueshme për blerje në çdo kohë, madje edhe pasi të vendosni një urdhër.Të dy palët bien dakord që, pas dërgimit të rendit, transporti është përgjegjësi e vetme e kompanisë logjistike të palës së tretë. Gjatë kësaj faze, pronësia e plotë e produktit (ve) i takon blerësit; të gjitha përgjegjësitë e lidhura dhe rreziqet gjatë transportit do të barten nga blerësi.

 • Anulimi i porosive

Konsumatorët mund të anulojnë porosinë e tyre në çdo kohë para dërgimit; ju lutemi kontaktoni Qendrën tonë të Mbështetjes. Megjithatë, sapo të jetë dërguar porosia, urdhri nuk mund të anulohet, ndryshohet ose rimbursohet. Pas marrjes së paketës, politika jonë e Garancisë dhe Kthimit hyn në fuqi.

 • Transporti dhe dorëzimi

Kohët e afishimit të shfaqur në pocioutlet.al i referohen kohës së parashikuar që nevojitet për paketat për të lënë duart tona. Meqenëse ofrimi aktual i porosisë suaj mund të ndikohet nga shumë ngjarje përtej kontrollit të pocioutlet.al sapo ai të lërë objektet tona, ne sugjerojmë që nëse konsumatorët kanë një rast apo ngjarje të veçantë që ata dëshirojnë të përdorin artikullin e tyre, si p.sh. ditëlindjen, që ata të urdhërojnë artikujt e tyre edhe më parë. pocioutlet.al nuk mund të mbajë përgjegjësi për dërgesat e vonuara. Ne, megjithatë, do të punojmë me ju për të siguruar një eksperiencë sa më të mirë blerjeje. Për një shpërndarje të qetë dhe paqe mendore, ne fuqimisht rekomandojmë që klientët të blejnë sigurimin e transportit gjatë kryerjes së porosisë. Në rast se paketa juaj ka një problem të shkakruar prej transportit, pocioutlet.al do t’ju dërgojë paisje zëvendësimi pa pagesë. Nëse artikulli nuk është më në magazinë, ne do t’ju ofrojmë një mundësi rimbursimi.  Çdo porosi e cila  nuk ka sigurim të transportit nuk do të jetë përgjegjësi e pocioutlet.al dhe konsumatori merr përgjegjësinë e plotë për paketën e tyre gjatë procesit të transportimit.

pocioutlet.al ofron informacione nëpërmjet parullave në faqen tonë dhe përmes “Newsletters” për klientët, të cilat ofrojnë hollësira për vonesat e transportit për shkak të sezonit të pikut të Krishtlindjeve(ose raste të ngjashme) dhe inkurajon konsumatorët që të porositnin paraprakisht. Prandaj nuk mund të mbajmë përgjegjësi nëse një klient nuk e merr porosinë e tyre në kohë për Krishtlindje.

Mund të ketë raste kur pocioutlet.al konfirmon porosinë tuaj por më pas mëson se nuk mund të furnizojë produktin e porositur. Në rast se ne nuk mund të furnizojmë një produkt që keni urdhëruar në kohën e duhur, pocioutlet.al do të kontaktojë klientët dhe do të ofrojë për të anulluar porosinë dhe për të kompensuar plotësisht koston e blerjes.
Ne përpiqemi që procesi i shpërndarjes të jetë sa më i thjeshtë dhe ne mund ta dërgojmë porosinë tuaj në shtëpi ose në vendin tuaj të punës.

Afatet dhe dërgesat llogariten në ditë pune nga e hëna deri të premten. Në rastin e festave të mëdha si Krishtlindjet dhe Vitit të Ri Lunar të Kinës, ju lutemi të lejoni kohën shtesë të dorëzimit. Gjatë atyre rasteve të veçanta ne do të japim njoftime për të pasqyruar vonesat e mundshme.

Konsumatorët janë përgjegjës për ofrimin e adresave të plotë dhe të saktë të transportit. pocioutlet.al nuk mund të bëjë ndryshime në adresën tuaj të transportit pasi të jetë dërguar një paketë dhe pocioutlet.al nuk është përgjegjës për paketat e humbura për shkak të adresave jo të plota ose të pasakta.

pocioutlet.al nuk mund të jetë përgjegjës për çdo paketë që nuk e bën atë nëpër zakonet vendore dhe është shkatërruar për shkak se sendi është i paligjshëm në vendin e destinacionit. Konsumatorët janë vetëm përgjegjës për respektimin e ligjeve të tyre vendore. Ne gjithashtu nuk mund të mbajmë përgjegjësi për çdo taksë të importit që mund të ndodhë dhe është përgjegjësi e vetme e klientëve të paguajnë këtë tarifë, nëse ka.

Siguracioni i transportit nuk mbulon asnjë problem doganor, duke përfshirë por pa u kufizuar në, mallrat që janë shkatërruar ose konfiskuar për shkak të statusit të tyre të paligjshëm në ndonjë vend destinacioni të dhënë.

Nëse blerësi refuzon paketën për shkak të detyrimeve të importit ose taksave, blerësi merr përgjegjësinë e plotë për të gjitha shpenzimet e përfshira në proces.
Të gjitha porositë e raportuara si “dorëzuar” nga kompanitë e transportit detar konsiderohen të dorëzuara. pocioutlet.al nuk mund të jetë përgjegjës për mosdhënien në këtë rast.

Nëse dorëzimi dështon për ndonjë arsye dhe adresa e dërguar është adresa e saktë e ofruar nga klienti, pocioutlet.al nuk mund të jetë përgjegjës nëse një paketë është kthyer tek ne.
Cilado që urdhëron klienti është ajo që ne anije. Nuk mund të mbajmë përgjegjësi për klientin që merr artikullin e gabuar nëse vendosin porosi të gabuar.

Të gjitha mos-pranimet e porosive duhet të raportohet brenda 1 jave nga data e transportimit të sendit tek ju. Kjo vlen për normën e sheshtë, postën prioritare dhe metodat standarde të transportit. Të gjitha çështjet e dërgimit të përshpejtuara duhet gjithashtu të raportohen brenda 1 jave muajve nga data e dërgesës. Pas kësaj kohe nuk do të jemi në gjendje të hetojmë dhe nuk do të ofrohet kompensim. Ju lutem vini re se kjo politikë nuk zbatohet për paketat e dërguara nëpërmjet metodave të përshpejtuara të transportit të transportit që janë paraqitur si të dorëzuara në faqen e internetit të ndjekjes së kompanisë së transportit .

 • Mallrat e pasakta / të dëmtuara

Ne përpiqemi shumë të vështirë për të siguruar që ju të merrni porosinë tuaj në gjendje të pacenuar. Nëse nuk merrni produktet e porositura, ju lutemi na kontaktoni. Në rast nuk ka gjasa që produkti të vijë i dëmtuar ose i gabuar, ju lutemi na kontaktoni menjëherë.

 • Përshkrimet e produkteve

Ndërsa përpiqemi në mirëbesim që të jemi sa më të saktë që të jetë e mundur, ne nuk garantojmë që përshkrimet e produkteve ose përmbajtje të tjera të jenë të sakta, të plota, të besueshme ose pa gabime. Kohë pas kohe mund të ketë informacion mbi pocioutlet.al që përmban gabime tipografike, pasaktësi ose lëshime që mund të lidhen me përshkrimet e produkteve, çmimet dhe disponueshmërinë.

Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar çdo gabim, pasaktësi ose lëshim dhe për të ndryshuar ose përditësuar informacionin në çdo kohë pa njoftim paraprak. Nëse një specifikim i produktit kryesor ndryshohet pasi të vendosni një urdhër ose brenda shtatë ditëve të dorëzimit, mund të anuloni dhe të ktheni porosinë për një rimbursim të plotë.

 • Çmimet

Çmimet dhe disponueshmëria e artikujve mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Çmimet nuk përfshijnë tatimin dhe detyrimet e importit, nëse paketimi juaj do të shqyrtohet dhe konsiderohet i tatueshëm nga doganat tuaj lokal. Pagesa e këtyre është përgjegjësi e blerësit.

 • Njoftim për privatësi

Shënim: Abonimi i newsletter në faqen e regjistrimit kontrollohet nga sistemi. pocioutlet.al respekton privatësinë e klientit. Ju lutemi lexoni në lidhje me politikën tonë të privatësisë këtu:

https://pocioutlet.al/privatesia

 • Sjellja e klientit

Megjithëse pocioutlet.al gjithmonë do të përpiqet të zgjidhë çështjet për kënaqësinë e konsumatorit në një mënyrë profesionale, të sjellshme dhe miqësore, ne nuk do të tolerojmë ndonjë sjellje të papranueshme ose të paarsyeshme ndaj anëtarëve të Skuadrës së Shërbimit të Klientit.
Sjellja e papranueshme drejtuar stafit të Shërbimit të Klientit ose pocioutlet.al  mund të përfshijë, për shembull, një nga të mëposhtmet:
Sjellje agresive, abuzive dhe kërcënuese. Shembujt përfshijnë: çdo dhe të gjitha kërcënimet e drejtpërdrejta ose të nënkuptuara në çdo kanal komunikimi; frikësimi i gjuhës; abuzim personal dhe verbal; seksiste, raciste, homofobike ose nënçmuese; vrazhdësi; deklarata inflamatore; sharjet; dhe pohime të pabazuara.
Vazhdimisht duke bërë ankesa të zakonshme ose të shqetësuara, pavarësisht se çështja është adresuar plotësisht; në mënyrë të ngjashme, duke përsëritur ankesat që vazhdojnë pavarësisht zgjidhjeve të arsyeshme dhe të drejta që ofrohen në përputhje me politikat tona.
Kërkimi, presimi ose kërkimi i stafit për të shkelur udhëzimet e krijuara të politikave të kompanisë, p.sh. shumën e rimbursimit, linjat kohore, kompensimin e veçantë, etj; në mënyrë të ngjashme, duke kërkuar një rezultat jo realist përtej fushëveprimit të politikave dhe procedurave tona.
Ndryshuar në mënyrë të përsëritur natyrën (ose fokusin) e një ankese ose rezultatin e dëshiruar, pjesërisht, pasi të jetë dhënë një përgjigje formale.
Numri i tepërt i ankesave në krahasim me historinë e vlerës së përgjithshme të blerjes.

 • Për një sjellje të tillë, ankuesit mund të këshillohen dhe njoftohen zyrtarisht për sa më poshtë:

Gjuha e tyre konsiderohet fyese, abuzive, kërcënuese dhe tërësisht e papranueshme.
Ata duhet të përmbahen nga përdorimi i gjuhës, kërcënimeve dhe kërcënimeve të tilla.

 • Nuk do të ketë shkëmbim të mëtejshëm të korrespondencës për këtë çështje nëse ata vazhdojnë me këtë sjellje.

pocioutlet.al rezervon të drejtën të mos pranojë urdhra nga konsumatori në të ardhmen pa njoftim të mëtejshëm.

Shporta 0

Wishlist

Login

Create an account

Të dhënat tuaja personale do të përdoren për të mbështetur përvojën tuaj në të gjithë këtë faqe në internet, për të menaxhuar hyrjen në llogarinë tuaj dhe për qëllime të tjera të përshkruara në privacy policy tonë.

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.